Stipendiefonden

Bakgrund

Fonden grundades år 1958 efter en insamling inför 10-års-jubileum för kurs 1948/49 i samband med Skogsmästar Dagarna i Skinnskatteberg. Tjugo man samlade in imponerande 1 000 kr i dåtida penningvärde. Kreatören bakom fonden, Robert Fresk berättar mera. Läs mer Fonden har under åren vuxit till ca 2,8 miljoner kronor. Vi som idag förvaltar fonden är tacksamma över framsyntheten hos denna kurs!

 

Stiftelse

Fonden är ombildad till Stiftelsen Skogsmästareförbundets Stipendiefond (802007-4053) och står under länsstyrelsens årliga tillsyn. Myndigheten ska bl a tillse att utbetalningarna överensstämmer med fondens ändamål. Stiftelsen är skattebefriad vilket även ställer krav på utdelningarnas nivå och ändamål. Stiftelsen förvaltas av Svenska Skogsmästareförbundet. Förändringar i stadgarna kräver länsstyrelsens eller Kammarkollegiets godkännande. Stiftelsens ändamål framgår av § 1.

 

Gåvor och donationer

Stiftelsen tar gärna emot gåvor som kan inbetalas på förbundets postgiro 16 47 19-7, märk avin "Stipendiefonden".

 

Ansök om stipendium

Styrelsen har beslutat att i första hand premiera kvalitativa examensarbeten. Dessa väljer styrelsen själva ut och någon ansökan görs inte för dessa arbeten. Det går dock fortsatt att ansöka om stipendier för andra ändamål. Vg se nedan.

Ansökan ska inlämnas till Svenska Skogsmästareförbundet, för adress se anökningsblankett, senast 31 mars det år ansökan avser.

Ansökan behandlas av en arbetsgrupp som redovisar sina rekommendationer inför styrelsens beslut som normalt tas i maj månad.

Antagningsgruppen lägger stor vikt vid projektets nyhetsvärde, självständighet och kvalitet i utförande och redovisning. Stipendierna är inte inriktade på att primärt ersätta nedlagda kostnader.

Stipendiater ska närvara vid stipendieutdelning antingen vid kursavslutning i Skinnskatteberg i början på juni eller vid Skogsmästarskolans Dag i början av september eller motsvarande. Stipendiaten ska vara beredd att redovisa sitt arbete i artikel i tidningen Skogsmästaren.

Hämta hem ansökningsblanketten uppe till höger under rubriken "Ladda hem"


Stadgar

§ 1
Fondens ändamål är att genom stipendier stödja mer omfattande försök, examensarbeten och studieresor som utförs av student vid skogsmästar- eller skogsingenjörsprogrammen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan, eller av vid skolan utexaminerad skogsmästare och skogsingenjör och som kan bedömas främja utvecklingen inom skogsbruket och övrigt näringsliv.

§ 2
Fondens medel placeras i aktier, räntebärande obligationer eller bankräkning så att god avkastning erhålles.

§ 3
Fonden förvaltas av Svenska Skogsmästareförbundet som har att avge årlig berättelse över fondens ställning. Berättelsen delges skogsingenjörsprogrammets pågående kurser.

§ 4
Av den årliga avkastningen skall minst 80 % avrundat till närmaste högre hundratal kronor utbetalas som ett eller flera stipendier. Återstoden läggs till kapitalet.

§ 5
Utförlig ansökan om stipendium skall vara Svenska Skogsmästareförbundets styrelse tillhanda senast den 31 mars för det år ansökan avser. På begäran kan styrelsen ge förhandsutlåtande över ansökan som innefattar särskilt kostsamma examensarbeten etc.

§ 6
Till förfogande stående medel fördelas enligt § 1 av styrelsen för SvenskaSkogsmästareförbundet efter hörande av Skogsmästarskolans kollegium.

§ 7
Dokumentation över det arbete för vilket stipendium skall utgå sändes till styrelsen för Svenska Skogsmästareförbundet så snart arbetet är slutfört.

§ 8
Ändring i dessa stadgar beslutas av Svenska Skogsmästareförbundets årsmöte.

Policy för kapitalplaceringStyrelsen har 2002 fastställt en policy för stiftelsens kapitalplacering. Kapitalet förvaltas av Nordea.

Läs mer om placeringspolicyn

 


stipendie_tavla1


stipendie_tavla2


stipendie_tavla3

Konstreproduktioner som utdelats i samband med stipendieutdelningen. Motiv från Bergslagen av Eric Ärlemalm