Stipendiefonden

Placeringspolicy för Stiftelsen Skogsmästareförbundets stipendiefond

1. Förvaltningsprinciper

Stiftelsens kapital skall placeras i tillgångar som med betryggande säkerhet ger en rimlig avkastning. Inriktningen av placeringarna skall syfta till att dels ge en direktavkastning för utdelning av stipendier, dels gynna en långsiktig tillväxt av kapitalet. Godkända motparter i finansiella avtal avseende köp och försäljning av värdepapper valutor, och derivatinstrument skall vara välkända svenska och utländska banker och fondkommissionärer samt clearinginstitut.Förvaltningen av tillgångarna kan/skall vara diskretionär inom ramen för denna instruktion.Denna placeringspolicy skall fortlöpande uppdateras med hänsyn till aktuella förhållanden inom Stiftelsen och på de finansiella marknaderna.

2. Placering av tillgångarna skall ske enligt följande;

a) Generellt
Samtliga i policyn givna restriktioner hänför sig till tillgångarnas marknadsvärde, dvs. deras värdering vid varje tillfälle.

b) Tillgångsstruktur
Aktier, räntebärande placeringar samt likvida medel skall tillsammans utgöra 100% av det totalt placerade kapitalet.Aktieplaceringarna skall utgöra högst 80% och lägst 40% av kapitalet.Placeringar i utländska aktier får endast ske via aktiefonder och eller börsobligationer.Aktier, obligationer m. m. hänförliga till ett enskilt företag får maximalt uppgå till 15% av det placerade kapitalet. Begränsningen gäller ej värdepapper utgivna av svenska staten.

c) Aktier
Aktierna får endast placeras i börsnoterade svenska aktier samt aktiefonder som står under finansinspektionens tillsyn.Aktieportföljen skall vid varje tillfälle ha en god spridning och innehålla lägst 10 företag.Optioner och terminer får användas för att skydda portföljen mot kursfall (t.ex. köp av säljoption) och för att öka avkastningen på den befintliga portföljen (t.ex. utfärdande av köpoptioner på befintliga innehav).

d) Räntebärande värdepapper
Placeringar i svenska värdepapper utgivna av statlig myndighet, helägt statligt företag, kommuner och av institut som är underkastade kapitalkrav enligt lag (SFS 1994:2004) om kapitaltäckning samt övriga värdepapper med K1-rating.