Om förbundet

Stadgar för Svenska Skogsmästareförbundet 

§ 1

Förbundet har till uppgift att utgöra en sammanslutning mellan Sveriges skogsmästare och skogsingenjörer och tillvarataga deras gemensamma intressen.

§ 2

För att vinna medlemskap i förbundet erfordras skogsmästarexamen eller skogsingenjörsexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmästar-skolan. Studerande erhåller studerandemedlemskap under studietiden.

§ 3

Varje medlem erlägger en årsavgift som beslutats av ordinarie årsmöte.Studerande medlem eller medlem som fyllt 65 år eller dessförinnan pensionerats erlägger en reducerad årsavgift som beslutats av årsmötet.Hedersledamöter i förbundet erlägger icke årsavgift.

§ 4

Förbundets angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordförande, som årligen väljes av förbundet, och minst fyra ledamöter, varav två årligen utses för en tid av två år jämte en suppleant som utsesför en tid av två år. Avgående ledamot och suppleant kan omväljas.

Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare, vice sekreterareoch kassör. De skilda styrelsemedlemmarnas åligganden bestämmes av styrelsen. Vid styrelsemöten skall minst tre ledamöter eller suppleant vara närvarande för att beslut må kunna fattas. Expeditioner och handlingar undertecknas i förbundets namn av ordföranden eller vice ordföranden och sekreteraren i förening. Kassören äger för förbundets räkning disponera över förbundets tillgångar.

§ 5

Förbundsmedlemmarna kallas till ordinarie årsmöte en gång varje år,helst i samband med skogsveckan. Kallelse till årsmöte jämte en förteckning över vad som vid årsmötet skall förekomma utfärdas av sekreteraren minst 14 dagar före mötet.Frågor av så brådskande art, att de ej kan hänskjutas till ordinarie årsmöte, avgörs av styrelsen.

§ 6

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar 2. Val av sekreterare och två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll3. Styrelsens och revisorernas berättelse för sist förflutna kalenderår4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande verksamheten under sist förflutna kalenderår5. Behandling av frågor, som väckts av styrelsen eller av förbundsmedlem och som blivit till styrelsen insända minst en månad före årsmötet6. Fastställande av årsavgift7. Fastställande av arvoden8. Behandling av frågor som väcks vid mötet och som detta beslutar upptaga till behandling 9. Val av ordförande för ett år10. Val av två styrelseledamöter och, om omval skall ske, en suppleant för en tid av två år11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år

§ 7

Som förbundets beslut gäller den mening, som omfattas av de röstande medlemmarnas flertal. Vid lika röstetal gäller den mening, som ord-föranden biträder, dock att vid val frågan avgöres genom lottning. Omröstning sker öppet, om ej annorlunda begäres.

§ 8

Förbundets symbol är ett gyllene björklöv. Symbolen får även återges i annan färg

§ 9

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas i vanlig ordning, men beslut härom skall fattas under två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte.